Luật sư giải quyết tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

24/06/2019 12:12 1117 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Lao động

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động – Luật sư giải quyết tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Theo quy định của pháp luật lao động thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bất kỳ lý do gì nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

Luật sư giải quyết tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn
Luật sư giải quyết tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng chỉ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và phải báo trong các trường hợp sau:

– Người lao động không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; người lao động không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; người lao động bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động. (Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này thì người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 3 ngày làm việc)

– Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động; người lao động được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước (Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này thì người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn, ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng)

– Người lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. (Do người lao động nữ mang thai là đối tượng đặc biệt của pháp luật lao động nên trong trường hợp này khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì thời hạn mà người lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động sẽ tùy vào từng trường hợp cụ thể, nghĩa là tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định)

– Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục. (Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này thì người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 3 ngày làm việc)

2. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động – Luật sư giải quyết tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Theo quy định của pháp luật lao động thì người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và phải báo trước cho người lao động, căn cứ để người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được quy định cụ thể như sau:

– Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của doanh nghiệp. (Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này thì người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn, ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng)

– Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. (Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này thì người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động ít nhất 3 ngày làm việc cho người lao động)

– Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc. (Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này thì người sử dụng lao động phải báo trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn, ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng)

– Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn tạm hoãn hợp đồng, cụ thể trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động người lao động phải có mặt tại nơi làm việc. (Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này thì người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn, ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng)

3. Hậu quả pháp lý của việc phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật – Luật sư giải quyết tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định của pháp luật lao động, cụ thể là vi phạm lý do đơn phương hoặc vi phạm thời hạn báo trước.

Theo quy định của pháp luật lao động thì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

– Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất hai tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

– Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và ít nhất hai tháng tiền lương theo hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật lao động.

– Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và được người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền nêu trên hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng hai tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

– Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và ít nhất hai tháng tiền lương theo hợp đồng lao động hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

– Trường hợp người sử dụng lao động vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Theo quy định của pháp luật lao động thì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật người lao động có các nghĩa vụ sau đây:

– Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động, nếu người lao động vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

– Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học…

Luật sư giải quyết tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư giải quyết tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư giải quyết tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 4 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86