Luật sư giải quyết khiếu nại hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

15/08/2019 12:12 838 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Hành chính

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết khiếu nại hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Đối tượng khiếu nại trong vụ án hành chính – Luật sư giải quyết khiếu nại hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Khiếu nại hành chính là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Luật sư giải quyết khiếu nại hành chính tại Hóc Môn
Luật sư giải quyết khiếu nại hành chính tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

– Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

– Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

– Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức.

Những quyết định hành chính, hành vi hành chính không thuộc đối tượng khiếu nại bao gồm quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao trong danh mục do Chính Phủ quy định.

2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính – Luật sư giải quyết khiếu nại hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình; giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình hoặc của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

Giám đốc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình hoặc của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp; giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình; giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình hoặc của cán bộ công chức do mình quản lý trực tiếp.

Bộ trưởng có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình hoặc của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp; giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

3. Thủ tục nhờ luật sư tham gia giải quyết khiếu nại hành chính – Luật sư giải quyết khiếu nại hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

– Tham gia giải quyết khiếu nại hành chính với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của khách hàng: Đại diện theo ủy quyền là việc đại diện được xác lập giữa luật sư (Người đại diện) với khách hàng (Người được đại diện), khách hàng ký văn bản ủy quyền để luật sư thay mặt và nhân danh khách hàng tham gia giải quyết khiếu nại, luật sư sẽ thay mặt và nhân danh khách hàng tham gia giải quyết khiếu nại hành chính theo thỏa thuận trong văn bản ủy quyền.

– Tham gia giải quyết khiếu nại hành chính với tư cách là luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng: Khách hàng làm đơn yêu cầu luật sư gửi cho luật sư bảo vệ mà mình lựa chọn hoặc gửi cho tổ chức hành nghề luật sư nơi làm việc của luật sư mà mình lựa chọn. Trên cơ sở đơn yêu cầu của khách hàng, luật sư sẽ chủ động liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ và tham gia giải quyết khiếu nại hành chính cùng với khách hàng.

Luật sư giải quyết khiếu nại hành chính tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết khiếu nại hành chính tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư giải quyết khiếu nại hành chính tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư giải quyết khiếu nại hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 8 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86